Published On: нд, юли 2nd, 2017

Токът, парното и природният газ поскъпнаха от 1 юли

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обяви решенията за цената на природния газ за третото тримесечие на 2017 г., както и цените в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“, които влизат в сила от 1 юли 2017 г. за следващия едногодишен ценови период. 

Решенията съобщи председателят на КЕВР доц. Иван Иванов по време пресконференция след проведено закритото заседание на регулатора и Комисията от специализирания състав „Енергетика“.
Цената на природния газ от 1 юли т. г. е 370,21 лв./1000 куб. м. или 34.86 лв. на MWh, без ДДС, акциз и цена за пренос, съгласно решение на Комисията въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления по прилагания ценови модел. Новата цена на природния газ за третото тримесечие на 2017 г. е с 1,91% по-висока от тази за второто тримесечие на годината. В изчислената цена от 370.21 лв. за 1000 куб. м. са включени средно претеглената цена на природния газ на входа на газопреносната мрежа в размер на 360.29 лв. за 1000 куб. м, цена за дейността „обществена доставка“ в размер на 7.50 лв. за 1000 куб. м., както и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото в размер на 2,42 лв. за 1000 куб. м. Към цената от 370,21 лв./1000 куб. м., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, следва да се добавя и цена за пренос на природен газ през газопреносната мрежа в размер на 19.73 лв./1000 nm3 (без акциз и ДДС). Клиентите, присъединени към мрежа ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, освен цената на обществения доставчик и цена за пренос на природен газ през газопреносната мрежа, заплащат и цена за пренос на природен газ в размер на 7.72 лв./1000 nm3 (без акциз и ДДС).


С решение на Комисията се определят нови цени на топлинната енергия, считано от 1 юли 2017 г. След прилагане на ценообразуващия модел, средното увеличение на цените в сектор “Топлоенергетика” за цялата страна е около 3%. За клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД цената се увеличава с 0,98%, а за потребителите на топлинни услуги в Пловдив – с 1,49 %, в Плевен – с 3,41%, в Бургас – с 2,40%, във Велико Търново – с 0,66%, във Враца – с 2,90 %, в Разград – с 2,18%. При топлофикационните дружества, използващи за енергоносител въглища, цената на топлинната енергия нараства между 2,25% и 9,31%. 
С решение на регулатора са утвърдени окончателните цени в сектор “Електроенергетика” за новия регулаторен период 1 юли 2017-30 юни 2018 г. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, среднопретегленото увеличение на крайните цени за битовите потребители на регулиран пазар е 1,5 %, с включени цени на електроенергията и мрежови тарифи. От 1 юли 2017 г. цената на електроенергията за потребителите на ЧЕЗ се увеличава с 2%, за клиентите на EVN – с 1,7%, а за ЕНЕРГО-ПРО – с 0,41%. Небитовите потребители на регулиран пазар, ползващи електроенергия на ниско напрежение, ще заплащат значително по-ниски от досегашните цени. При върховата енергия, в зависимост от начина на измерване, поевтиняването е между 0,38% и 8,84% за различните доставчици. В същото време дневната и нощната тарифа за дребния бизнес намалява, съответно – между 1% и 11% и между 1,68% и 7,5%.

КЕВР прие и решение за разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик сключва сделки с крайните снабдители.

Доц. Иван Иванов заяви по време на пресконференцията, че определените от КЕВР цени се основават на ясна икономическа логика. По думите му в своите решения енергийният регулатор се ръководи от четири основни принципа – прозрачност, устойчивост на решенията, законосъобразност и справедливост. Той подчерта, че тези принципи са водещи и в решенията на регулаторите в останалите европейски страни. Доц. Иванов заяви, че дейността на Комисията е насочена към постигането на три основни цели – създаването на прозрачен електроенергиен пазар, устойчивост на регулаторната рамка и финансово укрепване на дружествата от енергийния сектор. Председателят на КЕВР посочи, че вече трета година в енергийния сектор се извършва дълбока реформа, но независимо от това, българските потребители реално не чувстват тази тежест.

„За последния 3-годишен период цената на електроенергия е повишена с 2,5%, което на практика е нарастване с 0,8% годишно. КЕВР ще направи всичко възможно и през следващите години потребителите на електроенергия да бъдат предпазени от резки ценови промени и да не усетят допълнителни тежести“, увери още доц. Иван Иванов.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Токът, парното и природният газ поскъпнаха от 1 юли