Published On: вт, дек. 5th, 2017

Икономиката ни расте с най-бърз темп от четвъртото тримесечие на 2016 г.

Българската икономика се разширява с 3,9 на сто на годишна база през третото тримесечие на 2017 г. – по-висок темп от отчетените през предното тримесечие 3,7 на сто и в съзвучие с първоначалната оценка, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). През третото тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт възлиза на 26,990 млрд. лева по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е 13,800 млрд., като на човек от населението се падат 1 948 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност от юли до септември възлиза на 23,288 млрд. лева по текущи цени. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 64,2%, докато през същия период на миналата година беше 63,2%.

                  БВП по тримесечия по средногодишни цени на 2010 година

В НСИ изчислиха, че има 1% ръст при произведените стоки и услуги спрямо второто тримесечие на тази година, колкото беше увеличението и спрямо периода януари – март.

През третото тримесечие на тази година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си до 7,3% – с 0,6 процентни пункта надолу спрямо същия период на миналата година.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0,4 процентни пункта до 28,5%.

За крайното потребление през третото тримесечие на 2017 г. се изразходват 68,7% от произведения БВП.
Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 18,2% от произведения БВП.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Тримесечни изменения

Според сезонно изгладените данни на НСИ през третото тримесечие на тази година БВП нараства спрямо предходното с 0,9%, като брутната добавена стойност в икономиката се увеличава с 0,7%.

По предварителни данни за периода юли– септември на 2017 г. крайното потребление нараства с 0,9%, а бруто образуването в основен капитал намалява с 0,4% спрямо второто тримесечие. Ръстът се дължи на износа и вноса на стоки и услуги, които увеличават равнището си спрямо предходното тримесечие – съответно с 3% и 1,3%.

Годишна промяна

От юли до септември брутната добавена стойност се увеличава с 4% в сравнение със същия период на миналата година. Динамиката се определя основно от регистрирания растеж при: Финансови и застрахователни дейности – 6,1%, Операции с недвижими имоти – 6%, Строителство – 5,2%.

Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, отчитат 3,9% годишен ръст.

За една година има увеличение с 3,5% при търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство.

В сектора Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа, годишният ръст е 3,4%, а при професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности – 3%, При култура, спорт и развлечения НСИ отбелязва растеж от 0,4%.

По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж имат индивидуалното потребление на фирмите – с ръст от 6,7%, и при домакинствата – увеличение с 4,9%.

Износът на стоки и услуги се увеличава с 4,1%, а вносът – с 5,1%.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Икономиката ни расте с най-бърз темп от четвъртото тримесечие на 2016 г.